HEAL DSpace

Διερεύνηση διαχρονικής χρήσης γης σε συγκεκριμένη έκταση της κοινότητας Μάνεση του Δήμου Ναυπλίου.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βάλμης, Σπύρος
dc.contributor.author Φανουρίου, Ελπίδα Ξ.
dc.date.accessioned 2013-01-07T12:10:08Z
dc.date.available 2013-01-07T12:10:08Z
dc.date.issued 2013-01-07
dc.date.submitted 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/5684
dc.description Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Τηλεπισκόπηση αποτελεί μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στη ευρύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Το φυσικό περιβάλλον αλλά και το με την στενή έννοια αγροτικό περιβάλλον, συγκαταλέγεται στους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που δέχονται πολυποίκιλες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις και αλλαγές. Η διαχρονική παρακολούθηση αυτών προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ορθότητα και νομιμότητα των ανθρώπινων επεμβάσεων αλλά και πλεονεκτήματα στον καθορισμό των πιθανών μελλοντικών δράσεων. Η παρούσα μελέτη προτείνει μια προσέγγιση η οποία μπορεί να αποτελέσει μία μεθοδολογία για την αξιόπιστη διαχρονική καταγραφή αλλαγής χρήσης γης με γρήγορο και οικονομικό τρόπο χάρις στην νέα τεχνολογία της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτούν οι διαχρονικές αλλαγές των χρήσεων γης σε συγκεκριμένη έκταση της περιοχής Μάνεση του νομού Αργολίδος χρησιμοποιώντας δορυφορικές ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις (ΨΔΤΑ) από τους δορυφόρους Landsat 4 και 5 στο χρονικό διάστημα από 1984-2005, πολύ υψηλής ανάλυσης ΨΔΤΑ IKONOS (2007), Quickbird (2003) και εργασία πεδίου για τον καθορισμό των ορίων της επίδικης έκτασης καθώς και των ορίων της περιοχής μάρτυρα με χρήση GPS. Στην υπό μελέτη περιοχή εξετάστηκε η διαχρονική εξέλιξη της οποίας, η χρήση γης αποτελούσε σημείο αμφισβήτησης μεταξύ δύο αντίδικων ομάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχτούν τα πλεονεκτήματα των δορυφορικών δεδομένων ως αποδεικτικά στοιχεία σε πιθανές δικαστικές διενέξεις. Η διαχρονική χρήση γης της περιοχής μελέτης συγκρίθηκε με αντίστοιχη χρήση γης περιοχής μάρτυρα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι στην περιοχή μελέτης ουδέποτε υπήρξε γεωργική καλλιέργεια και ουδέποτε έγινε εγκατάσταση δενδρώδους καλλιέργειας από το 1984 έως το 2007 σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η αντίδικη πλευρά. el
dc.description.abstract Digital remote sensing is a mature technology currently used in environmental management, natural resources research and many more. Natural environment, as well as rural environment, is placed among the renewable natural resources that receive effects from various social and economic changes. Temporal monitoring of these changes, provides important information and delivers several advantages in determining future actions. This study proposes an approach that can be a reliable method for multitemporal recording of land use changes in fast and economical way. This thesis presents the temporal land use changes that have occurred with in specific area of Manesi community at the region of Argolida, Greece. The analysis is based on the usage of a temporal series of satellite imagery derived from Landsat TM4 and TM5 during the period 1984-2005, IKONOS (2007), Quickbird (2003). The analysis of the satellite images, was combined with fieldwork, using GPS devices on control surfaces. In the study area we examined the surface characteristic in which, a land use is a point of dispute between two opposing groups. An additional purpose of this study is to emerge the advantages of satellite data as evidence in possible litigation. The temporal land use in the study area was compared with the corresponding land use in a control area. The image processing results showed that the study area has never experienced agricultural cultivation. Moreover no tree crops were detected and was never tree crops from 1984-2007 in contrast to the contention of the defendant side. el
dc.language.iso el el
dc.subject Xρήση γης el
dc.subject Tηλεπισκόπηση el
dc.subject Φασματικές υπογραφές el
dc.subject Ιστογράμματα el
dc.subject Δείκτες βλάστησης el
dc.subject Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών el
dc.title Διερεύνηση διαχρονικής χρήσης γης σε συγκεκριμένη έκταση της κοινότητας Μάνεση του Δήμου Ναυπλίου. el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
heal.classification Land use -- Greece -- Nauplion -- Remote sensing en
heal.classification Land use -- Geographic information systems -- Greece -- Nauplion en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΓΠΑ Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής el
heal.publicationDate 2012
heal.abstract Τηλεπισκόπηση αποτελεί μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στη ευρύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Το φυσικό περιβάλλον αλλά και το με την στενή έννοια αγροτικό περιβάλλον, συγκαταλέγεται στους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που δέχονται πολυποίκιλες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις και αλλαγές. Η διαχρονική παρακολούθηση αυτών προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ορθότητα και νομιμότητα των ανθρώπινων επεμβάσεων αλλά και πλεονεκτήματα στον καθορισμό των πιθανών μελλοντικών δράσεων. Η παρούσα μελέτη προτείνει μια προσέγγιση η οποία μπορεί να αποτελέσει μία μεθοδολογία για την αξιόπιστη διαχρονική καταγραφή αλλαγής χρήσης γης με γρήγορο και οικονομικό τρόπο χάρις στην νέα τεχνολογία της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτούν οι διαχρονικές αλλαγές των χρήσεων γης σε συγκεκριμένη έκταση της περιοχής Μάνεση του νομού Αργολίδος χρησιμοποιώντας δορυφορικές ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις (ΨΔΤΑ) από τους δορυφόρους Landsat 4 και 5 στο χρονικό διάστημα από 1984-2005, πολύ υψηλής ανάλυσης ΨΔΤΑ IKONOS (2007), Quickbird (2003) και εργασία πεδίου για τον καθορισμό των ορίων της επίδικης έκτασης καθώς και των ορίων της περιοχής μάρτυρα με χρήση GPS. Στην υπό μελέτη περιοχή εξετάστηκε η διαχρονική εξέλιξη της οποίας, η χρήση γης αποτελούσε σημείο αμφισβήτησης μεταξύ δύο αντίδικων ομάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχτούν τα πλεονεκτήματα των δορυφορικών δεδομένων ως αποδεικτικά στοιχεία σε πιθανές δικαστικές διενέξεις. Η διαχρονική χρήση γης της περιοχής μελέτης συγκρίθηκε με αντίστοιχη χρήση γης περιοχής μάρτυρα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι στην περιοχή μελέτης ουδέποτε υπήρξε γεωργική καλλιέργεια και ουδέποτε έγινε εγκατάσταση δενδρώδους καλλιέργειας από το 1984 έως το 2007 σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η αντίδικη πλευρά. el
heal.abstract Digital remote sensing is a mature technology currently used in environmental management, natural resources research and many more. Natural environment, as well as rural environment, is placed among the renewable natural resources that receive effects from various social and economic changes. Temporal monitoring of these changes, provides important information and delivers several advantages in determining future actions. This study proposes an approach that can be a reliable method for multitemporal recording of land use changes in fast and economical way. This thesis presents the temporal land use changes that have occurred with in specific area of Manesi community at the region of Argolida, Greece. The analysis is based on the usage of a temporal series of satellite imagery derived from Landsat TM4 and TM5 during the period 1984-2005, IKONOS (2007), Quickbird (2003). The analysis of the satellite images, was combined with fieldwork, using GPS devices on control surfaces. In the study area we examined the surface characteristic in which, a land use is a point of dispute between two opposing groups. An additional purpose of this study is to emerge the advantages of satellite data as evidence in possible litigation. The temporal land use in the study area was compared with the corresponding land use in a control area. The image processing results showed that the study area has never experienced agricultural cultivation. Moreover no tree crops were detected and was never tree crops from 1984-2007 in contrast to the contention of the defendant side. en
heal.advisorName Βάλμης, Σπύρος el
heal.academicPublisher ΓΠΑ Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής el
heal.academicPublisherID aua
heal.fullTextAvailability true
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00003738
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής el
dc.description.degree ΠΜΣ Αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics