HEAL DSpace

Ανάλυση κλάδου του τυποποιημένου ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ΕΛΑΪΣ Α.Ε.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Γεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.author Λυμπεράκου, Ανθή Π.
dc.date.accessioned 2010-02-26T13:11:53Z
dc.date.available 2010-02-26T13:11:53Z
dc.date.issued 2010-02-26T13:11:53Z
dc.date.submitted 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/47
dc.description Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Το ελαιόλαδο, στην Ελλάδα, αποτελεί ένα παραδοσιακό αγροτικό προϊόν καθώς επίσης και ένα από τα βασικά προϊόντα της διατροφής των Ελλήνων. Λογικό αποτέλεσμα είναι η ζήτησή του να εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη του πληθυσμού μέσα στα χρόνια. Η προβολή της πολλαπλής ωφελιμότητας του ελαιολάδου, μέσω της διαφήμισης και της παρουσίασης τεκμηριωμένων ερευνών και εκθέσεων επιστημόνων διεθνούς κύρους, τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις των καταναλωτών και κατά συνέπεια έχει συμβάλλει στον καθορισμό των ποσοστών αύξησης της κατανάλωσης του ελαιολάδου. Η παρούσα διπλωματική μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναλύεται ο ανταγωνισμός στον κλάδο του ελαιολάδου με την βοήθεια του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων ανταγωνισμού του PORTER. Στόχος είναι η περιγραφή των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο και η ανάδειξη της έντασης των δυνάμεων. Για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του γενικευμένου εξωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση PEST) που θα βοηθήσει στην κατανόηση της πορείας του κλάδου. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας EΛΑΪΣ Α.Ε. Σε αυτό το σημείο γίνεται αναλυτική περιγραφή στην εταιρεία και στις δραστηριότητές της. Στόχος είναι να κατανοηθεί η κατάσταση της εταιρείας ή να εντοπιστεί τυχόν πρόβλημα και να προταθούν λύσεις. Με την συστηματική συγκέντρωση και ανάλυση των κατάλληλων πληροφοριών για την ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος θα γίνει η διατύπωση των εφικτών εναλλακτικών στρατηγικών με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης. el
dc.description.abstract The olive oil, in Greece constitutes a traditional agrarian product and is considered also, as one of the basic products of the Greek nutrition. Direct result is that its demand depends directly upon the evolution of the popularity through the years. The projection of the fact that the olive oil is very beneficial in numerous ways, through the advertisement and the presentation of high status scientists’ researches and reports, the last years, has influenced considerably the customers’ nutritional habits and preferences and as a result has redound in the determination of the rising percentages of the olive oil consumption. The present dissertation is constituted from two parts. In the first one, is analyzed the competition in this product branch with the assistance of the theory basis of the Porter’s five forces of the competition. The target is the description of the conditions that dominate in this business branch and the nomination of the tension of the forces. For the reason, in this part there is an attempt of analysis of the general external environment (PEST analysis) that will assist in the understanding of this business branch proceeding. In the second part is presented the case study of the ELAIS SA company. In this point there is an analytical description of this firm and its businesses. Now, the goal is to be comprehended the business situation of the company or to be verified possible problems and to be proposed any suitable solutions. With the systematic suitable data gathering and analysis, for the sounding of the internal and external environment, the capable alternative business strategies will be expressed in order to select the best and the most suitable one. el
dc.language.iso el el
dc.subject.other ελαιόλαδο el
dc.subject.other Ελλάδα el
dc.title Ανάλυση κλάδου του τυποποιημένου ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ΕΛΑΪΣ Α.Ε. el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
heal.publicationDate 2010
heal.abstract Το ελαιόλαδο, στην Ελλάδα, αποτελεί ένα παραδοσιακό αγροτικό προϊόν καθώς επίσης και ένα από τα βασικά προϊόντα της διατροφής των Ελλήνων. Λογικό αποτέλεσμα είναι η ζήτησή του να εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη του πληθυσμού μέσα στα χρόνια. Η προβολή της πολλαπλής ωφελιμότητας του ελαιολάδου, μέσω της διαφήμισης και της παρουσίασης τεκμηριωμένων ερευνών και εκθέσεων επιστημόνων διεθνούς κύρους, τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις των καταναλωτών και κατά συνέπεια έχει συμβάλλει στον καθορισμό των ποσοστών αύξησης της κατανάλωσης του ελαιολάδου. Η παρούσα διπλωματική μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναλύεται ο ανταγωνισμός στον κλάδο του ελαιολάδου με την βοήθεια του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων ανταγωνισμού του PORTER. Στόχος είναι η περιγραφή των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο και η ανάδειξη της έντασης των δυνάμεων. Για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του γενικευμένου εξωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση PEST) που θα βοηθήσει στην κατανόηση της πορείας του κλάδου. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας EΛΑΪΣ Α.Ε. Σε αυτό το σημείο γίνεται αναλυτική περιγραφή στην εταιρεία και στις δραστηριότητές της. Στόχος είναι να κατανοηθεί η κατάσταση της εταιρείας ή να εντοπιστεί τυχόν πρόβλημα και να προταθούν λύσεις. Με την συστηματική συγκέντρωση και ανάλυση των κατάλληλων πληροφοριών για την ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος θα γίνει η διατύπωση των εφικτών εναλλακτικών στρατηγικών με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης. el
heal.abstract The olive oil, in Greece constitutes a traditional agrarian product and is considered also, as one of the basic products of the Greek nutrition. Direct result is that its demand depends directly upon the evolution of the popularity through the years. The projection of the fact that the olive oil is very beneficial in numerous ways, through the advertisement and the presentation of high status scientists’ researches and reports, the last years, has influenced considerably the customers’ nutritional habits and preferences and as a result has redound in the determination of the rising percentages of the olive oil consumption. The present dissertation is constituted from two parts. In the first one, is analyzed the competition in this product branch with the assistance of the theory basis of the Porter’s five forces of the competition. The target is the description of the conditions that dominate in this business branch and the nomination of the tension of the forces. For the reason, in this part there is an attempt of analysis of the general external environment (PEST analysis) that will assist in the understanding of this business branch proceeding. In the second part is presented the case study of the ELAIS SA company. In this point there is an analytical description of this firm and its businesses. Now, the goal is to be comprehended the business situation of the company or to be verified possible problems and to be proposed any suitable solutions. With the systematic suitable data gathering and analysis, for the sounding of the internal and external environment, the capable alternative business strategies will be expressed in order to select the best and the most suitable one. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Νικόλαος el
heal.academicPublisher ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
heal.academicPublisherID aua
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
dc.subject.agrovoc olive oil el
dc.subject.agrovoc Greece el
dc.description.degree Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics